Dodatek - Rewolucja rosyjska

Niniejszy dodatek do FAQ został napisany po to, aby gruntownie zgłębić rosyjską rewolucję i wpływ, jaki leninowska ideologia i praktyka wywarła na jej końcowy wynik. Zważywszy na to, że jedynym powodem, dla którego leninizm jest traktowany na serio w niektórych kręgach ruchów rewolucyjnych jest "sukces" rosyjskiej rewolucji, bardzo potrzebne jest obnażenie tego, co Alexander Berkman nazwał "bolszewickim mitem". Oznacza to omówienie pewnych zagadnień rosyjskiej rewolucji i dokładne wskazanie, w jaki sposób leninizm pomógł zniszczyć wszelki wolnościowy potencjał, jaki ona miała. Oznacza to również analizę powszechnych dzisiaj wymówek leninistów dotyczących czynów popełnianych przez bolszewików, ażeby zobaczyć, że nie wytrzymują one krytyki. Oznacza to też dogłębną analizę ważnych z naszego punktu widzenia wydarzeń w czasie rewolucji (takich jak powstanie kronsztadzkie w marcu 1921 roku i pozostający pod wolnościowymi wpływami ruch machnowców) ażeby sprawdzić, czy w owym czasie istniała jakaś alternatywa dla leninizmu. Na szczęście odpowiedź brzmi: tak.

Po przeczytaniu niniejszego dodatku stanie się jasne, że czyny i ideologia bolszewików wywarły decydujący wpływ na kierunek rozwoju i ostateczne zwyrodnienie rewolucji. Ze swoją centralistyczną, odgórną, państwowotwórczą wizją polityczną, ze swoją (otwarcie) państwowo-kapitalistyczną wizją gospodarki i ze swoim dążeniem do sprawowania władzy przez partię, leninizm pchnął rewolucję w kierunku autorytarnym, i to jeszcze zanim rozpoczęła się wojna domowa (która stanowi najpowszechniejsze wytłumaczenie leninistów, dlaczego sprawy przybrały zły obrót). Leninizm, jak na ironię, udowodnił, że anarchistyczna krytyka marksizmu była słuszna. Anarchiści żywią nadzieję, że dogłębna analiza rewolucji rosyjskiej potwierdzi ograniczenia bolszewizmu jako ruchu rewolucyjnego i sprawi, że każdy, kto zechce zmieniać świat, zwróci się raczej do idei wolnościowych.

  1 Czy możecie krótko streścić, co się wydarzyło w 1917 roku?
  2 Jak bolszewicy zdobyli masowe poparcie?
  3 Na pewno rewolucja rosyjska dowodzi, że partie awangardy się sprawdzają?
  4 Czy dzieło Lenina "Państwo i rewolucja" zostało wprowadzone w praktyce po Październiku?
  5 Czy bolszewicy naprawdę mieli na celu władzę rad?
  6 Co się stało z Radami Delegatów po Październiku?
  7 Jak się rozwijał ruch komitetów fabrycznych?
  8 Jakie było stanowisko bolszewików wobec "pracowniczej kontroli" w 1917 roku?
  9 Co się stało z komitetami fabrycznymi po Październiku?
  10 Jak wyglądała polityka ekonomiczna bolszewików w 1918 roku?
  11 Czy polityka gospodarcza bolszewików się sprawdziła?
  12 Czy istniała alternatywa wobec "państwowego kapitalizmu" i "komunizmu wojennego" Lenina?
  13 Czy bolszewicy pozwolili na działanie niezależnych związków zawodowych?
  14 Czy Armia Czerwona naprawdę była armią rewolucyjną?
  15 Czy Armia Czerwona była "przepełniona świadomością socjalistyczną"?
  16 Jak się rozpoczęła i toczyła wojna domowa?
  17 Czy wojna domowa toczyła sie tylko między Białymi a Czerwonymi?
  18 Jaki zasięg miała interwencja zbrojna państw imperialistycznych?
  19 Czy koniec wojny domowej spowodował zmianę polityki bolszewików?
  20 Czy można usprawiedliwić Czerwony Terror i działalność CzeKa?
  21 Czy polityka bolszewików wobec chłopów się sprawdziła?
  22 Czy istniała alternatywa wobec rekwizycji zbiorów?
  23 Czy prześladowanie socjalistycznej opozycji było usprawiedliwione?
  24 Co robili anarchiści podczas rewolucji?
  25 Czy rewolucja rosyjska przekreśla anarchizm?

 • Czym był bunt kronsztadzki?

   1 Dlaczego bunt kronsztadzki jest ważny?
   2 Jak wyglądało tło buntu kronsztadzkiego?
   3 Jaki był program Kronsztadu?
   4 Czy bunt kronsztadzki odzwierciedla "rozdrażnienie chłopstwa"?
   5 Jakie kłamstwa o Kronsztadzie rozpowszechniali bolszewicy?
   6 Czy bunt kronsztadzki był spiskiem Białych?
   7 Jaki był prawdziwy stosunek Kronsztadu do Białych?
   8 Czy bunt objął nowych marynarzy?
   9 Czy Kronsztad był zróżnicowany politycznie?
   10 Dlaczego robotnicy Piotrogrodu nie poparli Kronsztadu?
   11 Czy Biali byli zagrożeniem podczas buntu kronsztadzkiego?
   12 Czy kraj był zbyt wyniszczony, aby pozwolić sobie na sowiecką demokrację?
   13 Czy istniała rzeczywista alternatywa wobec "trzeciej rewolucji"?
   14 W jaki sposób dzisiejsi trockiści przedstawiają Kronsztad w nieprawdziwym świetle?
   15 Co Kronsztad mówi nam o bolszewizmie?

 • Co spowodowało zwyrodnienie rosyjskiej rewolucji?

   1 Czy anarchiści pomijają obiektywne czynniki, jakim rosyjska rewolucja musiała stawiać czoła?
   2 Czy przy pomocy "czynników obiektywnych" naprawdę można wytłumaczyć niepowodzenie bolszewizmu?
   3 Czy kompromitację bolszewizmu można wytłumaczyć wojną domową?
   4 Czy to zapaść gospodarcza i izolacja zniszczyły rewolucję?
   5 Czy rosyjska klasa pracująca została zatomizowana albo "zdeklasowana"?
   6 Czy ówcześni bolszewicy winili "czynniki obiektywne" za swoje czyny?

 • W jaki sposób ideologia bolszewicka przyczyniła się do fiaska rewolucji?

   1 Jak marksistowski materializm historyczny wpłynął na praktykę bolszewików?
   2 Dlaczego marksistowska teoria państwa podkopała władzę klas pracujących?
   3 Jak rozprawa "O władzy" Engelsa wpłynęła na rewolucję?
   4 Jak bolszewicka wizja "demokracji" odcisnęła się na rewolucji?
   5 Jakie były skutki bolszewickiej wizji "socjalizmu"?
   6 Jak orientacja bolszewików na nacjonalizację wpłynęła na rewolucję?
   7 Jakie piętno na rewolucji odcisnęło preferowanie centralizmu przez bolszewików?
   8 Jak dążenie partii bolszewickiej do władzy podkopało rewolucję?

 • Czy któraś z opozycyjnych frakcji w obrębie partii bolszewickiej była realną alternatywą?

   1 Czy "lewicowi komuniści" z 1918 roku byli alternatywą?
   2 Jakie ograniczenia posiadała "Opozycja Robotnicza" 1920 roku?
   3 Co sądzicie o "Lewicowej Opozycji" Trockiego w latach dwudziestych?
   4 Co te wszystkie opozycyjne frakcje mówią nam o istocie leninizmu?

 • Dlaczego machnowszczyzna ukazuje alternatywę wobec bolszewizmu?
  1. 1 Kim był Nestor Machno?
   2 Dlaczego ruch ten został nazwany od jego nazwiska?
   3 Dlaczego Machno był nazywany "Batko"?
   4 Czy możecie przedstawić krótki zarys dziejów ruchu machnowców?
   5 Jak machnowcy byli zorganizowani?
   6 Czy machnowcy posiadali konstruktywny program społeczny?
   7 Czy stosowali swoje idee w praktyce?
   8 Czy machnowcy nie byli tylko zwykłymi kułakami?
   9 Czy machnowcy byli antysemitami i organizowali pogromy?
   10 Czy machnowcy nienawidzili miasta i robotników miejskich?
   11 Czy machnowcy byli nacjonalistami?
   12 Czy machnowcy popierali Białych?
   13 Jaki był stosunek bolszewików do machnowszczyzny?
   14 Czym różnili się machnowcy od bolszewików?
   15 W jaki sposób dzisiejsi zwolennicy bolszewizmu oczerniają machnowszczyznę?
   16 Czego możemy nauczyć się poznając dzieje machnowszczyzny?