Sekcja D - W jaki sposób kapitalizm i etatyzm wpływa na społeczeństwo?

Wstęp

D.1 Dlaczego występuje interwencja państwa?

  D.1.1 Czy interwencja państwa sprawia, że zaczynają się kłopoty?
  D.1.2 Czy interwencja państwa jest wynikiem demokracji?
  D.1.3 Czy interwencjonizm państwowy ma charakter socjalistyczny?

D.2 Jaki wpływ ma majątek na politykę?

  D.2.1 Czy przepływy kapitału mają aż taką potęgę?
  D.2.2 Jak szeroko rozpowszechniona jest propaganda uprawiana przez biznes?

D.3 Jak majątek wpływa na środki masowego przekazu?

  D.3.1 W jaki sposób rozmiar, koncentracja własności, bogactwo właściciela i nastawienie na zyski dominujących firm medialnych wpływa na zawartość mediów?
  D.3.2 Jaki rezultat wywołują reklamy jako najważniejsze źródło dochodów w środkach masowego przekazu?
  D.3.3 Dlaczego media mają zaufanie do rządu, biznesu i "ekspertów" opłacanych i zatwierdzanych przez rząd i biznes?
  D.3.4 W jaki sposób "działa przeciwlotnicze" są używane przez bogatych i możnych jako środek dyscyplinowania mediów?
  D.3.5 Dlaczego elita władzy wykorzystuje "antykomunizm" jako narodową religię i sposób kontroli?
  D.3.6 Czy sugerowanie, że media są wykorzystywane przez elitę jako narzędzia propagandy nie jest przypadkiem "teorią spiskową"?
  D.3.7 Czy powyższym "tezom propagandowym" o środkach masowego przekazu nie zaprzecza "wrogie" nastawienie reporterów, tj. demaskowanie przez nich korupcji władzy i biznesu?

D.4 Jaki jest związek między kapitalizmem a kryzysem ekologicznym?

  D.4.1 Dlaczego kapitalistyczne firmy muszą "rozrastać się lub zginąć"?

D.5 Co powoduje imperializm?

  D.5.1 Jak imperializm zmieniał się z biegiem czasu?
  D.5.2 Czy imperializm jest wyłącznie wytworem prywatnego kapitalizmu?
  D.5.3 Czy globalizacja oznacza koniec imperializmu?
  D.5.4 Jaki związek istnieje między imperializmem a klasami społecznymi w kapitalizmie?

D.6 Czy anarchiści są przeciw nacjonalizmowi?

D.7 Czy anarchiści przeciwstawiają się walkom narodowowyzwoleńczym?

D.8 Co powoduje militaryzm i jakie są jego skutki?

  D.8.1 Czy militaryzm zmienił się wraz z oczywistym końcem "zimnej wojny"?

D.9 Jaki jest związek między polaryzacją majątkową społeczeństwa a autorytarnym rządem?

  D.9.1 Dlaczego władza polityczna w kapitalizmie ulega koncentracji?
  D.9.2 Czym jest "niewidzialny rząd"?
  D.9.3 Dlaczego wzrasta odsetek więźniów w społeczeństwie?
  D.9.4 Dlaczego rośnie stopień tajności działań rządu i inwigilacji obywateli?
  D.9.5 Ale przecież rządy autorytarne zawsze cechują się występowaniem cenzury?
  D.9.6 Czego chce prawica?

D.10 Jak kapitalizm wpływa na technologię?

D.11 Co sprawia, że rasizm bywa usprawiedliwiany?

  D.11.1 Czy wolnorynkowa ideologia odgrywa rolę we wzroście tendencji rasistowskich?